Regulamin obozu

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

 

 

REGULAMIN
Brydżowego Ogólnopolskiego Obozu Młodzieżowego BOOM 2014

 

 1. Obóz odbywa się w Ośrodku Wypoczynkowym ALMATUR w Nowej Kaletce
 2. Uczestnikami Obozu mogą być wszyscy młodzi brydżyści i sympatycy brydża do 18 roku życia włącznie, którzy zaakceptują niniejszy Regulamin i zostaną zaakceptowani przez kierownictwo BOOM-u.
 3. W czasie Obozu uczestnicy bezwzględnie stosują się do poleceń kadry.
 4. Wyjścia poza teren Ośrodka są dozwolone wyłącznie w grupach zorganizowanych pod opieką kadry lub w uzgodnieniu z opiekunem grupy
 5. Kąpiel w jeziorze jest dozwolona wyłącznie pod opieką ratownika i według ustalonych przez niego zasad. Wypożyczanie sprzętu pływającego możliwe jest tylko po uzyskaniu zezwolenia opiekuna pedagogicznego i wg obowiązujących w Ośrodku zasad
 6. Przez cały czas trwania Obozu uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania oraz przetrzymywania wyrobów tytoniowych, alkoholowych i środków odurzających (w tym e-papierosów oraz tzw. dopalaczy)
 7. W trakcie Obozu wszystkie zajęcia programowe są obowiązkowe. Zwolnienia z zajęć może udzielić kierownik Obozu, lekarz, a w wyjątkowych przypadkach opiekun pedagogiczny
 8. Na terenie Ośrodka uczestnicy korzystają z pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i w sposób uznawany za właściwy
 9. Uczestnicy Obozu przestrzegają: higieny osobistej, ładu i porządku w pomieszczeniach oraz zasad bezpieczeństwa i ppoż.
 10. Uczestnicy są zobowiązani do zgłaszania kadrze wszelkich zagrożeń natury technicznej, organizacyjnej bądź wynikających z zachowań innych osób
 11. Cisza nocna obowiązuje w godzinach wyznaczonych programem Obozu
 12. W trakcie zawodów sportowych obowiązują zasady fair play i wzajemna życzliwość zgodnie z najlepiej rozumianym duchem sportu
 13. Uczestnik Obozu ma prawo:
  1. zgłaszać uwagi do realizacji programu z propozycjami zmian włącznie
  2. zwracać się z każdą sprawą do kierownictwa i kadry pedagogicznej Obozu
  3. jednorazowo nie brać udziału w dowolnie wybranych zajęciach programowych bez podania przyczyn, w uzgodnieniu z opiekunem pedagogicznym lub kierownikiem BOOM.
 14. Łamanie powyższego Regulaminu będzie skutkowało powiadomieniem rodziców lub opiekunów prawnych o zaistniałym zdarzeniu.
 15. Poważne przewinienie regulaminowe lub uporczywe łamanie Regulaminu karane będzie usunięciem z obozu powodującym konieczność odebrania dziecka z turnusu przez rodziców lub opiekunów prawnych w ciągu 48 godzin.
 16. Za szkody poczynione przez uczestnika w substancji obiektu odpowiadają materialnie rodzice lub opiekunowie prawni.

 

 

Kierownik Obozu
Janusz Maliszewski